Sageo strap Pure Silk for Tanto

Add to cart
  • Description

Pure silk Takoashi type
Three types of design for Tanto available
Takoashi type JPYen7800
Sasanami type JPYen8600
Karakumi type JPYen12000

90cm